Actualiteiten fosfaatreductieplan

27 mrt Actualiteiten fosfaatreductieplan

Actualiteiten fosfaatreductieplan

In het fosfaatreductieplan zoals dat aanvankelijk in februari is gepubliceerd kwamen diverse knelpunten naar voren. Daardoor heeft de staatssecretaris besloten de regeling op enkele onderdelen aan te passen / aan te vullen.

Niet melkproducerende bedrijven; nieuwe peildata

Voor meerdere niet-melkproducerende bedrijven heeft de peildatum van 15 december 2016 grote consequenties. Daarom heeft Van Dam aangegeven dat alle niet-melkproducerende bedrijven kunnen kiezen tussen de peildatum 15 december 2016 of het gemiddeld aantal GVE’s per maand in 2016 (maandreferentie). Bij het hanteren van de maandreferentie mogen bedrijven in 2017 per maand niet meer GVE’s houden dan het gemiddeld aantal GVE’s dat in dezelfde maand in 2016 is gehouden. Het gaat hierbij om de tweede maand van iedere periode: april, juni, augustus, oktober en december. Alleen in de tweede maand kan een heffing worden opgelegd, vandaar deze keuze. Met deze optie wordt meer rekening gehouden met het jaarlijkse verloop op vleesveebedrijven.

Volgens de informatie uit de brief zal RVO in iedere periode (tweede maand) uitgaan van de in die maand meest gunstige situatie, dus het hoogste aantal GVE’s van 15 december 2016 of de desbetreffende maand in 2016.

 

Inscharen en uitscharen middels verklaring

Veel bedrijven die in de zomer dieren inscharen zijn met bovenstaande aanpassing geholpen. Zij mogen hierdoor iedere periode het aantal dieren houden dat ook is gehouden in dezelfde periode in 2016. Daardoor is de inschaarverklaring voor niet-melkproducerende bedrijven, zoals in het bovengenoemde bericht is beschreven, in de meeste gevallen niet meer nodig is. Hierdoor is ook het probleem opgelost dat de uitschaarder, bij het ondertekenen van de inschaarverklaring, ermee akkoord gaat dat zijn referentie- en doelstellingsaantal wordt verlaagd. Ook bedrijven die in de zomer dieren inscharen zijn met deze aanpassing (grotendeels) geholpen.

Voor een melkproducerende uitschaarder blijft het van belang om afspraken te maken met de inschaarder voor correctie van zijn referenties voor de periode 1 en 5. Deze mogelijkheid zal gewoon blijven bestaan.

 

Grondgebondenheid en melkproducerende bedrijven

Staatssecretaris Van Dam heeft aangegeven dat er een tweede definitie voor grondgebondenheid (vrijstelling 4% korting) wordt opgenomen die in lijn ligt met de definitie zoals die nu gebruikt wordt in het fosfaatrechtenvoorstel. In dat voorstel wordt uitgegaan van een fosfaatproductie per melkkoe op basis van de daadwerkelijke melkproductie van 2015 (inclusief doorgegeven en geaccepteerde correcties). Ook wordt bij deze berekening alleen uitgegaan van de fosfaatproductie van de diercategorieën 100, 101 & 102. Dit in afwijking van de eerste definitie waarmee gerekend werd met en vaste fosfaatproductie van 41,3 kg fosfaat per koe. Met name voor bedrijven met een lagere productie per koe kwam dit ongunstig uit.

Het is de bedoeling dat de bedrijven die met de bovenstaande definitie in 2015 wel grondgebonden zijn hierover uiterlijk 1 april door de zuivelonderneming of door RVO worden geïnformeerd. Het is echter wel de vraag in hoeverre dan al rekening is gehouden met de eventueel ingediende zienswijzen.

 

Grondgebondenheid en bedrijfsoverdracht

In het fosfaatreductieplan vormt de overdracht van een bedrijf geen probleem bij grondgebondenheid. Dit komt doordat er op basis van de gegevens van het oude bedrijf wordt bepaald of een bedrijf grondgebonden was of niet. Vervolgens wordt bij het oude bedrijf wel of geen korting toegepast en daarna wordt het referentieaantal (2 juli 2015, incl. of excl. korting) overgedragen naar het nieuwe bedrijf.

Bij een bedrijfsoverdracht worden de referenties pas vanaf de eerste dag van de volgende periode meegeteld bij de overnemer, dat geldt ook bij bedrijfsovernames.

Als een bedrijf is of wordt overgedragen en het overgedragen bedrijf heeft een reactie ingediend bij RVO ter aanpassing van de referentiegegevens, dan moet op het dossier van de overdrager deze reactie worden afgewikkeld. Een overnemer kan niet een reactie sturen voor het bedrijf dat is overgenomen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met ons.
Tel: 050 – 30 128 19
Email: info@woldendorp.net